Sari la conținut

INSTITUŢII PUBLICE

MINISTERUL EDUCAȚIEI (ME)

Ministerul Educației este instituția centrală responsabilă cu organizarea și coordonarea sistemului național de educație. Printre atribuțiile instituției se numără propunerea cadrului legislativ și metodologic de funcționare a unităților de învățământ, coordonarea activității inspectoratelor județene școlare dar și alocarea bugetară. Ministerul Educației joacă un rol crucial în domeniul guvernanței școlilor, întrucât este principalul ordonator de credite și mai mult decât atât, este instituția care are rol decizional cu privire la procedurile aplicabile în administrarea și siguranța unităților de învățământ.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (ARACIP)

Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar (ARACIP) este instituția care are ca scop principal evaluarea calității programelor educaționale și autorizarea funcționării instituțiilor de învățământ preuniversitar, aflându-se sub coordonarea Ministerului Educației. Una dintre atribuțiile instituției este elaborarea de standarde de referinţă, indicatori de performanţă, metodologii de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii și ghiduri de bune practici care au scopul de a crește gradul de calitate al învățământului preuniversitar. Mai mult decât atât, ARACIP, împreună cu inspectoratele școlare și cu Ministerul, realizează activitatea de monitorizare și control al calității unităților de învățământ.

INSPECTORATELE ȘCOLARE JUDEȚENE

Inspectoratele școlare județene sunt instituții județene care au ca scop principal implementarea politicilor din domeniul educației la nivel local, așa cum sunt acestea decise de Ministerul Educației. Rolul inspectoratelor școlare este în același timp și unul de corp de control al Ministerului Educației, prin intermediul inspecțiilor școlare. Inspecțiile școlare reprezintă principalul mecanism de monitorizare a activității unităților de învățământ, prin care inspectoratele au ca scop și evaluarea calității managementului în școli. Inspectoratele coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivel de județ, dar și implementarea politicilor de reducerea a părăsirii timpurii a școlii. Pe lângă asta, inspectoratele organizează și concursurile naționale de ocupare a posturilor pentru cadrele didactice.

PRIMĂRIIILE

Administrarea școlilor este direct influențată de deciziile luate la nivelul primăriei, întrucât este instituția responsabilă cu finanțarea cheltuielilor de ordin administrativ ale unei școli. Printre aceste cheltuieli se numără acordarea de buget pentru plata utilităților (apă, căldură, electricitate etc.), pentru formarea continuă a profesorilor, pentru organizarea diverselor activități extrașcolare, dar și pentru plata asistenților personali ai copiilor cu CES (Cerințe Educaționale Speciale) - persoane care facilitează accesul acestora la activitățile educaționale. Mai mult decât atât, fiecare consiliu de administrație de școală trebuie să aibă un reprezentant al primăriei în componența sa care să participe activ la luarea deciziilor la nivelul unității de învățământ.

CONSILIILE LOCALE

Asemenea primăriei, consiliul local este o instituție care ia parte la procesul decizional în cadrul școlilor de pe teritoriul acestuia, fiind necesară desemnarea unui reprezentant pentru consiliul de administrație al unității școlare. Mai mult, primăria și consiliul local lucrează împreună în procedura de finanțare a unităților școlare. Consiliul local al fiecărei unități administrative are în gestiune și baza materială a școlilor publice de masă, însemnând că acesta poate lua decizii cu privire la orice aspect ce ține de infrastructura lor fizică și/ sau utilizarea lor.

CONSILIILE JUDEȚENE

Consiliul județean este și el un actor care joacă un rol în bugetarea școlilor, dar și în domeniul administrativ, având în gestiunea sa baza materială a școlilor pentru elevi cu nevoi speciale. Mai mult decât atât, consiliul județean poate contribui la organizarea activităților extracurriculare la nivelul școlilor din județ, dar și la suportul financiar al diverselor nevoi pe care le au școlile.

CENTRELE JUDEȚENE DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ (CJRAE)

Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională sunt instituții județene care au rolul de a coordona serviciile educaționale specializate. Ele se află în subordinea Inspectoratelor Școlare Județene și sunt finanțate de Consiliile Județene. Aceste centre coordonează cabinetele școlare de consiliere psihopedagogică, dar și logopedie. Mai mult decât atât, ele găzduiesc și Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională prin care copii cu CES (cerințe educaționale speciale) sunt testați și primesc un certificat prin care au dreptul la asistență financiară și programe educaționale adaptate și oferă formare cadrelor didactice: de exemplu, pentru incluziunea școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

CASELE CORPULUI DIDACTIC (CCD)

Casele Corpului Didactic sunt instituții județene responsabile cu formarea continuă a cadrelor didactice din sistemul preuniversitar. Aceste instituții lucrează îndeaproape cu Inspectoratele Școlare Județene, dar și cu școlile și cadrele didacticele aflate în județele în care operează. Astfel, acesta reprezintă locul în care profesorii pot căuta sprijin pentru a-și dezvolta competențele de predare, dar și de creare a unui mediu sigur și adecvat pentru învățare.

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE (UMPMRSU)

Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare este o agenție guvernamentală aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Această agenție a fost desemnată de către Minister să implementeze o serie de proiecte, cum ar fi Proiectul Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile (SSISP), Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare (PRIS) şi Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET).

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar este un organism consultativ al Ministerului Educației care are ca rol determinarea costului anual standard per elev. Adică, acesta propune Ministerului Educației formula de alocare a fondurilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ.

UNITATEA PENTRU FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR (UFIP)

Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar este o agenție guvernamentală înființată cu scopul de a desfășura activități ce țin de gestionarea finanțării de bază (finanțarea pe care școlile o primesc în baza costului standard per elev care acoperă cheltuielile de personal, cheltuielile materiale, cu servicii și cheltuielile cu perfecționarea profesională), dar și de a asigura suportul administrativ și logistic al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar.

DIRECȚIA SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ A POLIȚIEI ROMÂNE

Direcția Siguranță Școlară este o structură a Poliției Române care are ca rol creșterea siguranței elevilor și a cadrelor didactice precum și prevenirea delincvenței juvenile în unitățile de învățământ preuniversitar. Conform atribuțiilor, structura Siguranță Școlară are ca scop și cooperarea cu alte entități - precum ONG-uri sau alte autorități pentru a crea împreună cu acestea „un climat optim de siguranță publică necesar desfășurării procesului de învățământ”.


INSTITUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ (CE)

Comisia Europeană este o instituție a Uniunii Europene care îndeplinește atât o funcție executivă, cât și una legislativă. În cadrul Comisiei Europene există mai multe grupuri de lucru concentrate pe tematici specifice, care au ca rol monitorizarea aplicării politicilor decise la nivel European în limita competențelor pe care le are Uniunea Europeană pe respectivul subiect. Educația este una dintre temele pe care există grup de lucru la nivel de CE, iar guvernanța școlilor este un subiect care a fost studiat și monitorizat de către aceasta. Mai mult decât atât, la nivelul Comisiei există rețeaua Eurydice care studiază și întocmește rapoarte cu privire la starea sistemelor de învățământ din Uniunea Europeană, printre indicatorii urmăriți aflându-se și managementul școlar.


ORGANIZAȚII INTERGUVERNAMENTALE

BANCA MONDIALĂ

Banca Mondială este o organizație interguvernamentală care contribuie activ la sprijinul României în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii școlare, atât prin expertiză, cât și prin oferirea de sprijin financiar. În anul 2021, Banca Mondială a acordat României un împrumut în valoare de 100 de milioane de euro pentru implementarea proiectului „Școli mai sigure, inclusive și sustenabile”. Acest proiect presupune investiția într-o infrastructură școlară durabilă și modernă, dezvoltarea unor modele pentru școli viitoare, dar și investiția în activități de informare și pregătire în cazul situațiilor de urgență.

ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ (OCDE)

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație interguvernamentală care acționează în domeniul educației prin realizarea de analize comparative între state, diseminarea bunelor practici și coordonarea evaluărilor PISA (Programme for International Student Assessment). PISA este cel mai cunoscut mecanism de evaluare comparativă între țări a competențelor de bază pe care la au elevii de 15 ani în trei arii principale: citire, matematică și științe. OECD este organizația care a inițiat și Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare (Teaching and Learning International Survey - TALIS) care este un sondaj de opinie pe mai multe tematici conexe proceselor educaționale dedicat profesorilor și directorilor de școală.

UNICEF

UNICEF este o agenție a Națiunilor Unite care acționează în domeniul apărării drepturilor și interesele copiilor. UNICEF colaborează cu instituțiile publice centrale și locale, dar și cu ONG-urile din România pentru dezvoltarea și implementarea de programe pentru siguranța copiiilor, accesul lor la servicii de sănătate, condiții de trai decente și acces la educație. Mai mult decât atât, UNICEF asistă autoritățile în elaborarea de politici publice și implementează programe pilot cu scopul de a le scala la nivel național. Exemple de astfel de programe sunt: Pachetul Minim de Servicii (adresat copiilor vulnerabili şi familiilor lor) şi pachetul Educaţie Incluzivă de Calitate.


ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE NEGUVERNAMENTALE

WORLD VISION

Fundația World Vision este o organizație neguvernamentală care își desfășoară activitatea în România în domeniul educației și al dezvoltării rurale. Fundația are peste 23.800 de beneficiari ai proiectelor din domeniul îmbunătățirii calității învățământului și a accesului la educație. Proiectele din domeniul educației au implicat și atenție acordată importanței unui mediu propice învățării și prietenos pentru elevi. Unul dintre aceste proiecte este „Pâine și Mâine”, care a avut scopul de a crește bunăstarea comunității prin participarea școlară. Prin intermediul proiectului, elevii au primit mese calde în fiecare zi la școală, servicii de consiliere psihologică și educație remedială. Mai mult decât atât, părinții și cadrele didactice au fost și ele parte din beneficiari, primind cursuri de educație parentală, respectiv cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice. „Școala pentru toți”, un alt proiect World Vision, vizează crearea unui mediu școlar atractiv și incluziv pentru elevii din mediile rurale, unde motivația de a merge la școală este scăzută, cu scopul prevenirii abandonului școlar

SALVAȚI COPIII ROMÂNIA

Organizația Salvați Copiii România face parte din Alianța Internațională Salvați Copiii, care are o arie largă de acțiune în ceea ce privește protecția drepturilor copilului, fiind cea mai mare organizație independentă cu această misiune din lume. Activitățile Salvați Copiii România sunt împărțite pe domenii precum sănătate, educație, protecție socială și advocacy. În contextul creșterii tot mai rapide a fenomenului de bullying și violență în rândul copiilor, Salvați Copiii contribuie activ în lupta pentru prevenirea fenomenului, dar și pentru alfabetizarea populației în ceea ce privește violența. Printre intervențiile cheie ale organizației sunt organizarea de campanii de informare pentru publicul larg, acordarea de sprijin psihologic pentru victimele bullyingului și violenței, dar și organizarea de activități educative privind fenomenul. Pe lângă pilonul dedicat protecției copiilor, Salvați Copiii desfășoară activități și în domeniul educației ca să sprijine copiii din medii vulnerabile, unde aceștia sunt predispuși abandonului școlar.


ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE

CU OCHII PE EDUCAȚIE

Cu Ochii pe Educație este un grup informal de inițiativă care a apărut în societatea civilă cu misiunea de a crește transparența vizavi de starea reală a sistemului de învățământ din România. Grupul de inițiativă a devenit popular atunci când a publicat un raport cu privire la situația reală a decontării transportului pentru elevi din care au reieșit grave deficiențe de implementare, mai ales în contextul în care mulți elevi, mai ales cei din mediul rural unde rata de abandon este mai crescută, depind de buna funcționare a acestui sistem.

ASOCIAȚIA EDUCAȚIA LA SAT

Educația la Sat este un ONG care s-a făcut remarcat pentru implicarea și dedicarea față de copiii cărora școala nu le poate oferi un mediu adecvat de învățare. Prin intermediul programelor lor, aceștia oferă meditații printr-un program de after school copiilor din mediul rural, atât pe parcursul anului școlar, cât și în vacanța de vară, în mediul online, dar și fizic. Nevoia unui astfel de program a apărut din cauza dificultăților pe care le avea școala în ceea ce privește retenția elevilor în sistemul educațional din cauza lipsei de fonduri și a posibilităților limitate de dezvoltare.

ASOCIAȚIA ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE

Asociația Ateliere Fără Frontiere are o contribuție importantă în dotarea școlilor din România care duc lipsuri în acest sens. Asociația colectează în mod gratuit echipamentele IT de la oricine este dispus să le doneze/recicleze, pe care ulterior le recondiționează pentru ca acestea să fie din nou funcționale. În 2020, aceștia au pornit o inițiativă de a colecta și recondiționa echipamente electronice (IT) pe care să le ofere școlilor din mediile defavorizate care, din cauza acestor lipsuri, au fost nevoite să-și pună pe pauză activitatea școlară. În prezent, prin programul EduClick, Asociația Ateliere Fără Frontiere și-a propus să doneze aproximativ 4000 de calculatoare către 258 de unități de învățământ, numărul de beneficiari ai acțiunii ridicându-se la 49.000.

ASOCIAȚIA PĂRINȚII CER SCHIMBARE

Rolul părinților în ecosistemul școlii este unul foarte important. Asociația Părinții Cer Schimbare contribuie la informarea părinților cu privire la funcționarea școlilor, dar și privind rolul lor în îmbunătățirea calității educației pentru copiii lor. Misiunea lor este de a face ca școlile să fie adaptate nevoilor copiilor și nu copiii adaptați școlilor. Pentru a-și atinge scopul, asociația oferă părinților și profesorilor un spațiu pentru a discuta despre activități școlare și dezvoltarea personală a copiilor. Mai mult decât atât, asociația pune la dispoziția părinților informații și instrumente care să contribuie la buna desfășurare a acțiunilor de apărare a intereselor copiilor. Printre misiunile lor se află și monitorizarea respectării legilor și regulamentelor, sesizând atunci când este nevoie autoritățile competente pentru a lua măsuri, contribuind în același timp și la crearea de politici publice și organizarea de campanii de informare pentru publicul larg

ASOCIAȚIA PENTRU VALORI ÎN EDUCAȚIE

Asociația pentru Valori în Educație a apărut în sfera societății civile cu scopul de a aduce până în 2035 sistemul educațional românesc în top 10 sisteme educaționale europene. Aceștia au pus bazele Academiei de Leadership, un program de 15 luni pentru formarea directorilor de școli. Programul implică directorii din școlile incluse în activități de dezvoltare a abilităților de leadership și le oferă posibilitatea de a lua parte la un program de mentorat. În acest program de mentorat directorii de școli primesc sprijin din partea unui lider din mediul de business care îi poate ajuta să pună în practică abilitățile dobândite, dar și să își dezvolte un plan de acțiune pentru guvernarea școlii. Prin intermediul Academiei, Asociația pentru Valori în Educație a creat și o comunitate de directori de școală care pot face schimb de experiențe. În fiecare an, Asociația organizează de 4 ani Gala Premiilor pentru Directorii Anului, singurul eveniment care premiază directorii de școală care contribuie la transformarea sistemului de învățământ din România.

ASOCIAȚIA BOOKLAND

Asociația BookLand este o organizație non-profit, neguvernamentală din sectorul societății civile românești care a pornit o inițiativă de modernizare a școlilor din mediul rural. Proiectele de renovare ale școlilor din mediu rural au început în 2020, iar până în prezent, au reușit să modernizeze 67 de instituții de învățământ din țară.


ALȚI ACTORI

CONSILIUL NAȚIONAL AL ELEVILOR (CNE)

Consiliul Național al Elevilor este o structură independentă față de Ministerul Educației, care reprezintă drepturile tuturor elevilor din România. La nivel de sistem, aceștia au și un rol consultativ în relația cu Ministerul Educației. În ultimii ani, CNE a fost activ în sfera publică organizând proteste și campanii cu scopul de a ridica gradul de conștientizare referitor la schimbările legislative făcute în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații