Sari la conținut

Environment for Romania / Orașe prietenoase

Principalii actori din domeniu


INSTITUȚII PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ (ANCPI)

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) din România este o instituție guvernamentală responsabilă cu gestionarea și dezvoltarea sistemului de cadastru și publicitate imobiliară în țară. ANCPI funcționează sub autoritatea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și are rolul de a asigura informații precise și actualizate despre proprietățile imobiliare din România. Această instituție funcționează cu 42 de oficii de cadastru și publicitate, împărțite în toate județele și în municipiul București. Conform strategiei ANCPI, pentru perioada 2021-2026, obiectivul agenției este cadastrarea tuturor proprietăților din România, urmat de realizarea Infrastructurii Naționale de Informații Spațiale.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI (MDLPA)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) este autoritatea guvernamentală centrală responsabilă de coordonarea și implementarea politicilor în domeniul construcțiilor, infrastructurii și administrației publice la nivel național. MDLPA coordonează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate, precum și formarea și perfecționarea profesională a personalului din administrația publică.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE (ANL)

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) din România este o instituție guvernamentală în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care derulează punerea în aplicare a programelor de locuire din sectorul public. ANL administrează resursele financiare pentru construcţia de locuinţe, coordonează vânzarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea fondului imobiliar existent. Proiectele ANL sunt dezvoltate pe terenuri furnizate şi racordate la reţelele de utilităţi de către autorităţile locale. Programele ANL cuprind de asemenea locuințele pentru tineri sau managementul locuințelor pentru specialişti din domeniul sănătăţii şi învăţământului, dar și cele de locuinţe sociale pentru comunitatea romă.

AGENȚIILE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (ADR)

Agențiile de Dezvoltare Regională din România sunt instituții publice la nivel regional care au rolul de a coordona și implementa politica de dezvoltare regională în țară. Există opt ADR-uri în România, corespunzând celor opt regiuni de dezvoltare. Acestea au un rol important în dezvoltarea orașelor prin elaborarea strategiilor și planurilor de dezvoltare regională, care includ și dezvoltarea urbană, colaborează cu autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și alte părți interesate pentru a coordona eforturile în direcția dezvoltării urbane integrate și durabile. Totodată, ADR-urile facilitează accesul orașelor la fonduri europene și naționale destinate dezvoltării urbane: infrastructură urbană, regenerare urbană, dezvoltarea serviciilor publice, protecția mediului, etc.

DIRECȚIILE DE URBANISM ALE PRIMĂRIILOR

Direcțiile de urbanism ale primăriilor din România, conduse de un arhitect șef și subordonate primarului, sunt responsabile de gestionarea și implementarea politicilor de dezvoltare urbană și planificare urbanistică. Acestea coordonează elaborarea planurilor urbanistice urbanistice generale (PUG) și a planurilor urbanistice zonale (PUZ) pentru dezvoltarea localității, aprobarea și monitorizarea proiectelor de construcție, efectuarea inspecțiilor și verificarea lucrărilor de construcții pentru a se asigura că acestea respectă reglementările în vigoare, acordarea avizelor și autorizațiilor pentru construcții, gestionarea patrimoniului urban al localității și monitorizarea monumentelor și clădirilor cu valoare culturală sau istorică.

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM

În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea durabilă locală şi judeţeană, pe lângă fiecare consiliu judeţean, primărie municipală şi orăşenească, respectiv Primăria Municipiului Bucureşti, se poate înfiinţa Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, organism consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă. Comisia este formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, din reprezentanţi ai instituţiilor tehnice, economice, sociale şi de protecţie a mediului cu care administraţia publică locală colaborează pentru desfăşurarea activităţilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC (ADP)

Serviciul Public Administraţia Domeniului Public dintr-un oraș îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local și este responsabil pentru executarea lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a arterelor de circulaţie auto şi pietonale, verificarea stării tehnice a străzilor, semnalizare rutieră și managementul traficului, crearea și administrarea locurilor de parcare, administrarea piețelor, gestionarea infrastructurii subterane, dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice și a locurilor de joacă.

CONSILIUL JUDEȚEAN

Consiliul judeţean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean. Acesta stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prin iniţierea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean şi zonal. În vederea transpunerii coerente şi uniforme a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate la nivelul localităţilor, acordă asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale.

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ-teritorial. Asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. Consiliul local cooperează cu consiliul judeţean şi este sprijinit de acesta în amenajarea a teritoriului şi de urbanism. Acesta cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistică a localităţilor şi cu instituţii, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale de interes naţional sau local.

PRIMĂRIA

Primăria, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectulşef, are suită de atribuții în domeniul urbanismului: asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării consiliului local; asigură elaborarea planurilor urbanistice; supune aprobării consiliului local, în baza referatului tehnic al arhitectului şef, documentaţiile de urbanism; acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism.


ORGANIZAȚII INTERGUVERNAMENTALE

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE (ONU)

Organizația Națiunilor Unite (ONU) este o organizație interguvernamentală formată din 193 de state membre, creată în 1945 pentru promovarea cooperării internaționale și gestionarea problemelor globale. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este un plan de acțiune global adoptat de către membrii ONU în septembrie 2015. Acesta reprezintă un angajament comun al statelor membre ONU de a aborda cele mai presante probleme ale lumii și de a realiza dezvoltare sustenabilă în toate dimensiunile sale: economică, socială și ambientală. Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 11 (ODD 11) din cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este „Orașe și comunități durabile”. Acest obiectiv urmărește să asigure că orașele și așezările umane sunt incluzive, sigure, reziliente și durabile.

Mai multe agenții și programe ale ONU sunt implicate în promovarea dezvoltării urbane durabile și în susținerea orașelor în realizarea obiectivelor de dezvoltare.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP): UNDP lucrează cu guvernele, și alte părți interesate, pentru promovarea dezvoltării durabile și incluzive în orașe. Aceasta implică sprijinirea elaborării politicilor publice, furnizarea de asistență tehnică și implementarea proiectelor de dezvoltare urbană.

UN-Habitat este agenția specializată a ONU pentru dezvoltare urbană și locuințe. Aceasta promovează planificarea urbană durabilă, gestionarea teritoriului, accesul la locuințe adecvate și servicii de bază în orașe și așezări umane.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS): OMS oferă recomandări pentru îmbunătățirea sănătății în orașe, inclusiv în ceea ce privește calitatea aerului, accesul la apă potabilă, salubritatea și infrastructura de sănătate.

Programul ONU pentru Mediu (UNEP): UNEP are un rol important în promovarea dezvoltării urbane durabile și protejarea mediului în orașe. Aceasta include abordarea problemelor de poluare, gestionarea deșeurilor și conservarea resurselor naturale în mediul urban.

UNESCO: UNESCO promovează protejarea patrimoniului cultural și natural al orașelor, precum și dezvoltarea educației, culturii și științei în mediul urban.

BANCA MONDIALĂ

Banca Mondială are un rol semnificativ în dezvoltarea urbană în întreaga lume, inclusiv în dezvoltarea orașelor. Aceasta oferă sprijin financiar, consultanță tehnică și expertiză pentru proiecte și programe de dezvoltare urbană în țările membre. Furnizează împrumuturi și granturi pentru proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv pentru infrastructură urbană, servicii de bază (cum ar fi apă, canalizare, energie), transport, regenerare urbană, planificare urbană și dezvoltare economică.

Banca Mondială oferă expertiză tehnică și consultanță pentru guvernele și autoritățile locale în ceea ce privește planificarea urbană, managementul teritoriului, dezvoltarea infrastructurii și serviciilor urbane. Aceasta include sprijin în elaborarea politicilor și strategiilor urbane, capacității de implementare a proiectelor și îmbunătățirea guvernanței la nivel urban. Banca Mondială fost contractată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice (MLPDA) pentru a sprijini elaborarea Politicii Urbane pentru România, primul document strategic la nivel național în domeniul dezvoltării orașelor și va duce la consolidarea capacității administrative și planificarea strategică a orașelor din țară.


INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ

Comisia Europeană are un rol important în dezvoltarea urbană la nivel european. Aceasta dezvoltă strategii și politici care abordează provocările și oportunitățile din domeniul dezvoltării urbane. Aceste strategii, cum ar fi Agenda Urbană pentru Uniunea Europeană, oferă un cadru comun pentru acțiune și cooperare între statele membre și autoritățile locale în dezvoltarea urbană durabilă.

Totodată, Comisia Europeană oferă sprijin financiar pentru proiecte și inițiative de dezvoltare urbană prin diferite programe și instrumente. De asemenea, facilitează schimbul de bune practici și cooperarea între orașe și autorități locale prin intermediul rețelelor și platformelor europene. Acestea permit orașelor să își împărtășească experiențele și să învețe colaborativ. URBACT este un program european de cooperare și schimb de experiență creat și finanțat de de Comisia Europeană, al cărui scop este sprijinirea autorităților locale și regionale din Europa în dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare pentru provocări urbane.

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organ consultativ al Uniunii Europene, alcătuit din reprezentanți ai autorităților locale și regionale din statele membre UE. Acesta reprezintă interesele și perspectivele autorităților locale și regionale în procesul de luare a deciziilor la nivel european. CoR este consultat de către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European în procesul de elaborare a politicilor și legislației referitoare la dezvoltarea urbană.


ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE

ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR

Asociația Municipiilor din România (AMR) este o organizație nonguvernamentală care reprezintă și promovează interesele municipiilor din România. În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, însumând 109 membri, care reprezintă aproximativ 10,5 milioane de locuitori. AMR are un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene (UE), la Bruxelles, care sprijină implicarea municipiilor în dialogul cu acestea în vederea promovării interesului general al AMR în procesul de elaborare şi implementare a politicilor UE.

FUNDAȚIILE COMUNITARE

Fundațiile comunitare sunt organizații non-profit care se concentrează în mod obișnuit pe susținerea unei zone geografice, în principal prin facilitarea și agregarea donațiilor pentru abordarea nevoilor comunității și a sprijini organizațiile non-profit locale. Fundațiile comunitare oferă numeroase tipuri de programe de acordare de granturi și sunt finanțate prin donații de la persoane fizice, familii, afaceri și uneori prin granturi guvernamentale.

Fundațiile comunitare oferă sprijin și asistență tehnică organizațiilor nonprofit locale pentru a îmbunătăți capacitatea acestora de a-și atinge scopurile. În România sunt 19 fundații comunitare, care acoperă 52% din populația țării. La nivel național federațiile comunitare sunt reprezentate de Federația Fundațiilor Comunitare. Aceasta facilitează un cadru de dialog și de schimb de practici între fundațiile comunitare, monitorizează standardele de funcționare și promovează rolul fundațiilor pe plan național, dezvoltând programe și programe de finanțare naționale.

CENTRUL DE RESURSE PENTRU PARTICIPARE PUBLICĂ (CERE)

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) este o organizație neguvernamentală din București care prin consultanță și advocacy sprijină cetăţenii, grupurile de iniţiativă şi organizațiile să participe la deciziile publice. CeRe oferă asistenţă în organizare comunitară și sprijină formarea și consolidarea grupurilor de inițiativă de la nivel de cartier pentru a-și reprezenta interesele în relația cu autoritățile locale.. Prin Gala Premiilor Participării Publice, CeRe premiază inițiativele de participare publică, crescând vizibilitatea acestora.

MKBT: MAKE BETTER

MKBT: Make Better este o organizație-hibrid, ONG și firmă de consultanță, ce activează în domeniul dezvoltării și regenerării urbane, oferind asistență tehnică în dezvoltare locală. Coordonează procese de regenerare și dezvoltare pornind de la înțelegerea aprofundată a nevoilor și specificului comunităților locale, concentrându-se pe zone urbane marginalizate și orașe „în declin”. Este unul dintre actorii principali implicați în soluționarea problematicii locuirii informale în România, contribuind la scrierea proiectului de lege privind așezările informale, promulgată în 2019 (Legea 151/2019, Legea Așezărilor Informale).

ASOCIAȚIA CIVICA

Asociația Civica este o asociație neguvernamentală din Iași care sprijină societatea civilă pentru a se implica în procesul de guvernare locală, în luarea deciziilor publice și în rezolvarea problemelor comunității. Prin asta se urmărește creșterea calității guvernării locale și a transparenței în cheltuirea resurselor şi luarea deciziilor.

ÎNTRE VECINI

Între Vecini este o inițiativă care își propune să regenereze spiritul comunitar la bloc, creând micro-comunități offline în orașele din România prin desfășurarea de activități sustenabile. Prin programele sale, Între vecini oferă comunităților de la bloc sprijin pentru tranziția către un mod mai sustenabil de funcționare, prin activități cum ar fi instalarea panourilor solare și obținerea calității de prosumator, dar și alte activități și schimbări care fac trecerea spre o relaționare mai prietenoasă cu mediul.


ALȚI ACTORI

ORDINUL ARHITECȚILOR (OAR)

Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională care organizează accesul în profesia de arhitect. În acest sens are funcția principală de registru, adică acordă arhitecților dreptul de semnătură și gestionează Tabloul Național al Arhitecților, publicat anual în Monitorul Oficial al României. OAR are filiale în întreaga țară, iar proiectele OAR promovează dimensiunea culturală a arhitecturii, contribuie la dezvoltarea unei politici a patrimoniului construit, la adaptarea educației în arhitectură la cerințele lumii contemporane cât și la investigarea modurilor în care arhitectura poate contribui la creșterea calității vieții.

GRUPURI DE INIȚIATIVĂ CIVICĂ

Grupurile de inițiativă civică sunt grupuri la nivel local, de mai multe ori la nivel de cartier sau care s-au coagulat în jurul unei cauze comune la nivel de oraș, al căror scop este de a susține interesele comunității în relația cu autoritățile locale și de a crește colaborarea și coeziunea în cadrul acestor comunități. Această formă de organizare a luat avânt în special București (în mare parte prin sprijinul Centrul de Resurse pentru Participare Publică), dar și în orașe mai mari precum Iași.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații